Photography Portfolio - 24

White-Cheeked Barbet with Syzygium cumini

The image White-Cheeked Barbet with Syzygium cumini was posted online on the 26 October 2020.